Important announcement:

Our store is currently closed due to the overall reconstruction of the KOTVA department store until further notice. Thank you for your understanding.

Privacy protection

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost NOVODONIA, s.r.o., IČ: 25514547, se sídlem Obeciny V/3597, 760 01 Zlín 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28877, tel.:+420 603 204 813, e-mail: [email protected] (dále jen „NOVODONIA”) zpracovává a chrání osobní údaje subjektů, které získá na základě žádosti o zasílání novinek prostřednictvím webové stránky www.novodonia.eu (dále jen „Webová stránka“).

NOVODONIA je správcem osobních údajů a zavazuje se zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

NOVODONIA je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: NOVODONIA, s.r.o., Tovární 1333/9, 769 01 Holešov, e-mail: [email protected]; tel. č. +420 603 204 813.

Účel zpracování osobních údajů: správa databáze zájemců o zasílání novinek.

Vaše níže uvedené osobní údaje mohou být ze strany NOVODONIA zpracovávány se souhlasem subjektů údajů, a to pro účely jejich zařazení do databáze zasílání novinek.

Údaje, které zpracováváme, zahrnují:

NOVODONIA shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

NOVODONIA je jediným příjemcem zpracovávaných osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které spolupracují se Správcem, pokud je to nezbytné k zajištění správy databáze zájemců o zasílání novinek, s nimiž má NOVODONIA uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je veden společnosti NOVODONIA a bude poskytnut na vyžádání.

Zpracování osobních údajů je prováděno v provozovně NOVODONIA, s.r.o., Tovární 1333/9, 769 01 Holešov. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Jakékoli předávaní osobních údajů se děje pouze pro účely zpracování, ke kterým máme Váš souhlas.

Doba uložení osobních údajů:
NOVODONIA uloží Vaše osobní údaje nejdéle po dobu, po kterou budete veden v databázi zájemců o zasílání novinek, případně do doby, dokud nám nesdělíte, že nemáte nadále zájem být v této databázi. Zpracování Vašich osobních údajů je taktéž omezeno v čase existencí společnosti NOVODONIA.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?
Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely Vašeho zařazení do databáze zájemců o zasílání novinek. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email NOVODONIA uvedený výše.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Berete na vědomí, že NOVODONIA pro zasílání novinek potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Odvoláním Vašeho souhlasu Vám nebudeme moci zasílat novinky.

Právu přístupu ke svým osobním údajům

Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo jím pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud:

Právu na omezení zpracování
Máte právo na to, aby NOVODONIA omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby NOVODONIA předala Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním společnosti NOVODONIA na poštovní adrese Tovární 1333/9, PSČ 769 01 Holešov, email: [email protected]; tel. č. +420 603 204 813.

Právo podat stížnost
Na postup Správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na poštovní adrese Tovární 1333/9, PSČ 769 01 Holešov .